REGULAMIN KONKURSU

„Kalendarz Raffaello”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Kalendarz Raffaello” zwanego dalej „Konkursem” jest FERRERO POLSKA COMMERCIAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 126, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492113 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, 
  o kapitale zakładowym 30.005.000 zł, NIP 1080016327, zwana dalej 
  „Organizatorem”.
 2. Współorganizatorem Konkursu jest agencja Red8 Digital Sp. z o.o. z siedzibą 
  w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 45d, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000117054 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 50 000 zł, NIP 567-16-89-764, zwana dalej 
  „Agencją”. 
 3. Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. (dalej także: „Czas trwania Konkursu”). W Konkursie biorą udział Zgłoszenia dokonane w powyższym okresie w następujących etapach, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej: 

– etap 1 Teresy – 01.07.2018 r. g.09:00 – 06.07.2018 g.23:59

– etap 2 Małgorzaty – 07.07.2018 r. g.09:00 – 13.07.2018 g.23:59

– etap 3 Anety – 14.07.2018 r. g.09:00 – 17.07.2018 g.23:59

– etap 4 Anny – 18.07.2018 r. g.09:00 – 26.07.2018 g.23:59

 (dalej także „Okres dokonywania zgłoszeń w Konkursie”). Okres dokonywania zgłoszeń w Konkursie obejmuje okres od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r.

 1. Każdy z etapów, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie podzielony na dodatkowe dwa etapy w zależności od przewidzianej nagrody:

– etap 1 Teresy – w przypadku dokonania Zgłoszenia w dniach 01.07.2018 r. g. 09:00 – 06.07.2018 g.23:59 Uczestnicy biorą udział w grze o nagrodę w postaci Poczty Balonowej zawierającej Balon niespodziankę oraz opakowanie Raffaello dla solenizanta, natomiast w przypadku dokonania Zgłoszenia w dniu 06.07.2018 r. – w grze o dwa opakowania Raffaello;

– etap 2 Małgorzaty – w przypadku dokonania Zgłoszenia w dniach 07.07.2018 r. g.09:00 – 13.07.2018 g.23:59 Uczestnicy biorą udział w grze o nagrodę w postaci postaci Poczty Balonowej zawierającej Balon niespodziankę oraz opakowanie Raffaello dla solenizanta, natomiast w przypadku dokonania Zgłoszenia w dniu 13.06.2018 r. – w grze o dwa opakowania Raffaello;

– etap 3 Anety - w przypadku dokonania Zgłoszenia w dniach 14.07.2018 r. g.09:00 – 17.07.2018 g.23:59 Uczestnicy biorą udział w grze o nagrodę w postaci Poczty Balonowej zawierającej Balon niespodziankę oraz opakowanie Raffaello dla solenizanta, natomiast w przypadku dokonania Zgłoszenia w dniu 17.07.2018 r. – w grze o dwa opakowania Raffaello;

– etap 4 Anny – w przypadku dokonania Zgłoszenia w dniach 18.07.2018 r. g.09:00 – 26.07.2018 g.23:59 Uczestnicy biorą udział w grze o nagrodę w postaci postaci Poczty Balonowej zawierającej Balon niespodziankę oraz opakowanie Raffaello dla solenizanta, natomiast w przypadku dokonania Zgłoszenia w dniu 26.07.2018 r. – w grze o dwa opakowania Raffaello;

 1. Czas trwania Konkursu obejmuje Okres dokonywania zgłoszeń w Konkursie, czas przeznaczony na wydanie nagród w Konkursie oraz czas przeznaczony na składanie i rozpatrywanie reklamacji w Konkursie.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni warunki określone w pkt 4 poniżej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Agencji, ich współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy (kontrahenci), współpracujący przy obsłudze Konkursu, jak też ich pracownicy oraz współmałżonkowie i dzieci tych pracowników, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem aplikacji Kalendarz Raffaello (zwanej dalej „Aplikacją”) dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://rafaello.pl/kalendarz (zwanej dalej „Stroną internetową”). 
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, dostępnego na Stronie internetowej, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Agencji;

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Konkursem;

d) wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail;

e) wyrażenie zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik, dla celów marketingu bezpośredniego, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym do Konkursu dostępnym na Stronie internetowej, przy czym wyrażenie zgód jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie

f) wykonanie zadania konkursowego, polegającego na skomponowaniu i wysłaniu życzeń imieninowych dla osoby, której imię odpowiada nazwie aktualnie trwającego etapu zgodnie z §2, zwanego dalej „Zadaniem Konkursowym”.  Życzenia skomponowane przez Uczestnika są wysłane przez Uczestnika na adres e-mail solenizanta, wskazany w formularzu zgłoszeniowym, bezpośrednio po wysłaniu formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika.

 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści wykorzystane przy tworzeniu Zadania Konkursowego.
 2. Treści wykorzystane w Zadaniu Konkursowym nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani dobrych obyczajów. W szczególności Zadanie Konkursowe nie może zawierać: treści pornograficznych, treści uważanych za niemoralne lub nieetyczne, oraz naruszać praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw do znaków towarowych osób trzecich, a także nie może zawierać treści prezentujących radykalne postawy społeczne (np.: dyskryminujące ze względu na płeć, wyznanie, kolor skóry), treści naruszające dobra osobiste osób trzecich lub ich godność.
 3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”. W skład Komisji wejdą trzy osoby powołane przez Agencję oraz jedna przez Organizatora.
 4. W razie naruszenia § 3 pkt 6 Regulaminu lub niedopełnienia wymogów określonych w § 3 pkt 4 Regulaminu Zgłoszenie dokonane przez Uczestnika będzie wykluczane z Konkursu przez Komisję i nie będzie brało w nim udziału.
 5. Dokonanie czynności opisanych w § 3 pkt 4 lit. a) - f) powyżej oraz dochowanie wymogów wskazanych w § 3 pkt 6 powyżej uważane jest za prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie, zwane dalej „Zgłoszeniem”.
 6. Następnego dnia po zakończeniu terminu nadsyłania Zgłoszeń w każdym z etapów, o których mowa w § 2 Regulaminu, zgodnie z terminami zgłoszeń wskazanymi w § 2 ust. 2 Regulaminu, Komisja spośród Uczestników, którzy wzięli udział w tym etapie Konkursu i dokonali prawidłowego Zgłoszenia do Konkursu w tym etapie, wybierze 10 Uczestników, którzy otrzymają nagrodę w postaci bukietu kwiatów dla solenizanta oraz 10 Uczestników, którzy otrzymają dwa opakowania Raffaello (zwanych dalej „Laureatami”).
 7. Decyzje Komisji w zakresie wyboru Laureatów są ostateczne.
 8. Kryterium wyboru Laureatów są walory artystyczne, pomysłowość i oryginalność wykonania Zadania Konkursowego.
 9. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie drogą telefoniczną oraz drogą mailową następnego dnia po zakończeniu terminu nadsyłania Zgłoszeń w każdym z etapów, o których mowa w § 2 Regulaminu w przypadku gdy nagrodą mają być bukiety kwiatów, oraz drogą telefoniczną oraz drogą mailową w terminie 5 dni od dnia zakończenia terminu nadsyłania Zgłoszeń w każdym z etapów, w przypadku gdy nagrodą mają być opakowania Raffaello.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy treść Zgłoszenia narusza ich prawa. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik.
 11. Uczestnik może przesłać wyłącznie jedno Zgłoszenie w ciągu każdego Etapu trwania Konkursu. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik nie ma możliwości wprowadzania zmian lub edycji Zgłoszenia.
 12. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę na każdy Etap Konkursu.
 13. O momencie dokonania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania (data serwera) przez zapewniony przez Organizatora system teleinformatyczny przyjmujący Zgłoszenia do Konkursu.
 14. W Konkursie uczestniczą wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz spełniające jego wymogi.
 15. Podczas dokonywania Zgłoszenia Uczestnik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu Uczestnika oraz imię i adres e-mail solenizanta.
 16. Organizator prowadzi bazę Zgłoszeń („Baza”). W bazie są przechowywane dane wskazane w ust. 19 powyżej.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń, przy pomocy których wysyłane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy dokonywaniu i transmisji Zgłoszenia.
 18. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne lub zniekształcone w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych, są nieważne i będą wykluczane 
  z Konkursu.

§ 4. NAGRODY

 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: 100 (słownie: sto) Poczta Balonowa o wartości 120 zł brutto (słownie: sto złotych brutto) każdy oraz 100 (słownie: sto) zestawów składających się z 2 opakowań Raffaello o wadze 140 g, o wartości 19,50 zł brutto (słownie: dziewiętnaście złotych i 50/100 gr brutto) za każdy zestaw (zwane łącznie „Nagrody”).
 2. Łączna pula Nagród w Konkursie wynosi 5100 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy sto złotych i 00/100 gr).
 3. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie ani prawo zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie oraz mailowo następnego dnia po zakończeniu terminu nadsyłania Zgłoszeń w każdym z etapów, o których mowa w § 2 Regulaminu, w przypadku gdy nagrodą mają być bukiety kwiatów, oraz drogą telefoniczną i mailową w terminie 5 dni od dnia zakończenia terminu nadsyłania Zgłoszeń w każdym z etapów Konkursu, w przypadku gdy nagrodą mają być opakowania Raffaello.
 2. W celu otrzymania Nagrody, Laureat jest zobowiązany przesłać do Agencji wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Nagrody w terminie 7 dni roboczych od chwili wysłania tej wiadomości przez Organizatora lub potwierdzić przyjęcie Nagrody podczas rozmowy telefonicznej, a także podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, dane właściwego urzędu skarbowego oraz w przypadku, gdy Nagrodą jest bukiet kwiatów dla solenizanta - imię i nazwisko solenizanta, jego numer telefonu kontaktowego oraz jego adres zamieszkania.
 3. Nagrody w Konkursie, w postaci bukietu kwiatów, zostaną wysłane przez Agencję przesyłką kurierską na adres solenizanta, podany przez Laureata zgodnie z pkt 2 powyżej w dniu imienin solenizanta. Nagrody w postaci dwóch opakowań słodyczy marki Raffaello zostaną przesłane na adres Uczestnika wskazany w pkt 2 powyżej w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Uczestnika przyjęcia Nagrody, o czym mowa w pkt. 2 powyżej.
 4. W razie, gdy Nagroda nie zostanie doręczona Laureatowi lub Solenizantowi na skutek podania przez niego w nieprawidłowego adresu, bądź z innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Laureat, a także w razie wykluczenia Laureata z Konkursu z przyczyn, o których mowa w Regulaminie, jego prawo do Nagrody przepada na rzecz Organizatora.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego, Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub 
  w wyniku przyznania bądź nieprzyznania Nagrody.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie Zgłoszenia przez Uczestnika, za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub solenizanta w Czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych Uczestnika Konkursu lub solenizanta uniemożliwiających jego zidentyfikowanie lub prawidłowe doręczenie mu Nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody 
  z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku zmiany danych korespondencyjnych Laureata lub solenizanta lub adresu e-mail Laureata, o których nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w Regulaminie, lub w przypadku braku odpowiedzi Laureata na wiadomość e-mail zawierającą informację o wygranej w terminie 7 dni roboczych od chwili wysłania tej wiadomości przez Organizatora lub brak potwierdzenia przez Laureata przyjęcia Nagrody podczas rozmowy telefonicznej.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym, na adres Agencji ul. Włodarzewska 45d, 02-384 Warszawa, z dopiskiem „Kalendarz Raffaello” lub na następujący adres e-mail raffaello@fbkontakt.pl, w terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia etapu konkursu, którego dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, żądanie określonego zachowania się przez Organizatora, podpis, numer telefonu kontaktowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję.
 5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) lub jeśli w reklamacji wskazał inną preferowaną formę kontaktu – w sposób odpowiedni do tej formy.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 7. Decyzje Komisji Reklamacyjnej są ostateczne. Nieuwzględnione roszczenia mogą być dochodzone przez Uczestników przez właściwym sądem powszechnym.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu podawanych w formularzu Zgłoszenia do Konkursu jest Organizator.
 2. Agencja jest podmiotem, któremu Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 – tekst jednolity) w związku z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ww. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem nagród oraz rozpoznaniem reklamacji.
 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a w przypadku Laureatów Konkursu także adres zamieszkania, PESEL. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.
 4. Osoby, będące solenizantami zostaną przez Organizatora Agencję bezpośrednio po utrwaleniu zebranych od Laureatów danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) poinformowane za pośrednictwem wiadomości e-mail, o adresie siedziby i pełnej nazwie Administratora danych osobowych, to jest Organizatora;
 1. celu i zakresie zbierania danych;
 2. źródle danych;
 3. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 4. możliwości żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 1. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora pod adresem FERRERO POLSKA COMMERCIAL Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 126 z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” lub e-mailem na adres abiferreropl@ferrero.com. Odpowiedź na zapytanie jest przesyłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.
 2. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą elektroniczną ze strony www.ferrero.pl, korzystając z zakładki „kontakt” i wpisując „dane osobowe” jako temat wiadomości lub wysłać e-mail bezpośrednio na adres abiferreropl@ferrero.com.
 3. Osoby, będące solenizantami zostaną przez Organizatora bezpośrednio po utrwaleniu zebranych od Laureatów danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) poinformowane za pośrednictwem wiadomości e-mail, o:
 1. adresie siedziby i pełnej nazwie Administratora danych osobowych, to jest Organizatora;
 2. celu i zakresie zbierania danych;
 3. źródle danych;
 4. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 5. możliwości żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 1. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora pod adresem FERRERO POLSKA COMMERCIAL 
  Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 126 z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”. Odpowiedź na zapytanie jest przesyłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.
 2. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą elektroniczną ze strony www.ferrero.pl, korzystając z zakładki „kontakt” 
  i wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
 3. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody może w szczególności nastąpić w formie pisemnej i zostać przesłane na adres FERRERO POLSKA COMMERCIAL Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 126 z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” lub zostać wysłane drogą  elektroniczną, w sposób wskazany w pkt 7 powyżej.

§ 9

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Organizator jest usługodawcą usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 – tekst jednolity). Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym ww. ustawą.
 2. Organizator za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia Uczestnikowi usługę polegającą na dostępie do Aplikacji, która umożliwia Uczestnikowi dokonanie Zgłoszenia za pośrednictwem formularza oraz wzięcie udziału w Konkursie (dalej: "Usługa").
 3. Korzystanie z Usługi wymaga od Uczestnika posługiwania się sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
 1. komputer, smartfon lub tablet z zainstalowaną przeglądarką internetową,
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
 1. Organizator zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet i rekomenduje Uczestnikowi przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na korzystanie z Usługi. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Organizatorem i Użytkownikiem następuje na podstawie pisemnej prośby Użytkownika o usunięcie konta na Stronie internetowej kierowanej do Organizatora Konkursu, na adres 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 126 z dopiskiem na kopercie „Kalendarz Raffaello”.
 4. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu.
 5. Terminem zakończenia świadczenia Usługi na rzecz danego Uczestnika jest dzień usunięcia konta tego Uczestnika na Stronie internetowej.

§ 10.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania konkursowego stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego.
 2. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań konkursowych na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych;

c) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Zadań konkursowych, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Zadań konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Zadań konkursowych. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania, rozporządzania i korzystania z opracowań nagrodzonych Zadań konkursowych oraz udzielenie zezwolenia w tym zakresie podmiotom trzecim.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku ze zgodnym z prawem korzystaniem przez Organizatora z Zadań konkursowych, do której prawa nabył na mocy niniejszego Regulaminu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 
  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa będą wymagały od Laureata zapłaty podatku od uzyskanej w ramach Konkursu Nagrody, Organizator do każdej Nagrody przyznanej w Konkursie przyzna również nagrodę pieniężną przeznaczoną na pokrycie podatku odpowiadającą równowartości 11,11% wartości zdobytej Nagrody. Kwota ta zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie aplikacji konkursowej pod adresem http://rafaello.pl/kalendarz, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Agencji. Uczestnik Konkursu może również otrzymać wydruk Regulaminu, przesyłając na adres FERRERO POLSKA COMMERCIAL Sp. z o.o., Ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Kalendarz Raffaello” pustą, zaadresowaną na siebie kopertę, z naklejonym znaczkiem pocztowym odpowiedniej wartości.
 4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani zwrot kosztów uczestnictwa w Konkursie.
 5. Niedopełnienie warunków Konkursu lub odmowa ich spełnienia może skutkować wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu.